Nye vurderingskriterier.

Topplista angir bistandstiltakene vi anbefaler som særlig effektive. GiveWell står for forskningen bak denne vurderingen og kriteriene deres er nå skjerpet med ytterligere fire krav. Noen tiltak oppfyller ikke lenger de nye kriteriene og faller dermed ut av lista.

18.8.2022

NB 14.09.22: Maximum Impact Fund heter nå Top Charities Fund

Oppsummering

GiveWell ønsker å tydeliggjøre grunnlaget for sine anbefalinger og legger til fire nye kriterier. Fem av programmene som tidligere var anbefalt oppfyller ikke de nye kriteriene og er derfor ikke lenger anbefalt av GiveWell som en "Top Charity". Denne endringen betyr ikke at GiveWell mener at programmene som blir fjernet fra lista er mindre gode enn først antatt, kun at de ikke oppfyller de nye kravene.

Gi Effektivt følger GiveWells oppdatering delvis og tar SCI Foundation ut av vår Toppliste. Vi beholder derimot GiveDirectly og GiveDirectly sitt borgerlønnsprosjekt som donasjonsalternativer.

Faste donorer kan fortsatt øremerke donasjoner til SCI frem til og med 31. oktober 2022. Likevel oppfordrer vi alle som øremerker en andel til SCI om å endre sin faste donasjon på Min Side til noe annet enn SCI så snart som mulig. Velger du Smart fordeling blir beløpet videresendt til det tiltaket som kan utnytte donasjonen din best i øyeblikket. Fra og med 1. november 2022 vil vi slutte å støtte SCI Foundation og eventuelle øremerkede donasjoner hit vil følge Smart fordeling fremover.

I denne artikkelen gjennomgår vi disse endringene, bakgrunnen for dem, hva det innebærer og hvilke praktiske konsekvenser det kan ha for våre donorer. Vi tar gjerne imot spørsmål eller tilbakemeldinger på epost: post@gieffektivt.no

Bakgrunnen for endringene

For å tydeliggjøre anbefalingene sine innfører GiveWell fire nye kriterier for at et bistandsprogram skal bli gitt deres "Top Charity"-betegnelse. Dette er deres fremste anbefaling til donorer for hvilke bistandstiltak de mener det er mest effektivt å donere til. Disse utvalgte bistandsprogrammene er også blant dem som kan få tildelinger fra GiveWell sitt Maximum Impact Fund – som vi i Gi Effektivt kaller Smart fordeling.

GiveWell presiserer at de ikke har ny informasjon som tilsier at de bistandsprogrammene som går ut av lista er mindre effektive enn tidligere antatt. Endringen er kun et resultat av at GiveWell innfører nye, ytterligere kriterier for sin øverste anbefaling – og disse programmene oppfyller ikke de nye kriteriene.

Tidligere kriterier (som videreføres):

 • Evidens
  Effekten av tiltaket må være vitenskapelig veldokumentert, og det må sannsynliggjøres at effekten kan generaliseres.
 • Effekt
  Tiltakets kostnadseffektivitet måles i kostnad per friske leveår og kostnad per krone i økt inntekt.
 • Åpenhet
  Organisasjonene må være villige til å oppgi nødvendig informasjon og å la seg granske kritisk.
 • Vekstpotensial
  GiveWells anbefalinger virker og fører til økt støtte til bistandsprogrammene som anbefales. Derfor er det viktig å ta stilling til organisasjonenes mulighet til å utnytte nye donasjoner.

Nye kriterier

De nye kriteriene gjelder i tillegg til kriteriene nevnt over:

 • GiveWell har videreført minst $10 millioner i én tildeling eller $20 millioner i sum over flere tildelinger til bistandsprogrammet og de har fulgt organisasjonen som implementerer tiltaket i over ett år. Det gir GiveWell erfaring om at tiltaket er effektivt operasjonalisert og de kan være tryggere på sin vurdering av organisasjonen bak.
 • GiveWell mener det er høy sannsynlighet for vedvarende effekt fra å støtte bistandsprogrammet. Med dette nye kriteriet vil ikke tiltak som har liten sannsynlighet for enorm effekt, men fortsatt høy forventningsverdi, bli godkjent. Sannsynligheten for effekt må nå også være høy.
 • Verdien av å støtte tiltaket kommer i hovedsak fra den direkte effekten av donasjonen, og ikke fra informasjonen GiveWell får som følge av tildelingen. GiveWell er allitd på jakt etter nye eksepsjonelle tiltak å anbefale, og en del av denne prosessen er å støtte bistandstiltak som er mulige kandidater for å lære av det – men GiveWell vil ikke gjøre dette med penger ment for deres "Top Charities".
 • Bistandsprogrammet har finansieringsbehov der forventet effekt overgår GiveWells gjeldende terskel for kostnadseffektivitet. Donasjoner til GiveWells "Top Charities" skal gå til de mest effektive tiltakene som trenger mer penger.

Det er i hovedsak to konsekvenser av de nye kriteriene. Først og fremst innebærer det en innskjerpelse av kravet om kostnadseffektivitet der bistandstiltak nå må overgå GiveWells terskelverdi for kostnadseffektivitet. GiveWell publiserte nylig ↗ at de forventet å øke terskelverdien til 10 ganger kostnadseffektiviteten av kontantoverføringer.

Videre innebærer disse endringene at GiveWell krever at anbefalte bistandstiltak må ha en høy sannsynlighet for betydelig effekt – til forskjell fra tiltak som har lavere sannsynlighet for enda høyere effekt. Dermed legger de mer vekt på tiltak med sikrere resultater heller enn å kun prioritere basert på høyest forventningsverdi.

Fire bistandsprogram oppfyller de nye kriteriene. De er:

 • Against Malaria Foundation som forebygger malaria med impregnert myggnetting
 • Helen Keller International sitt program for distribusjon av A-vitamintilskudd
 • Malaria Consortium sitt program for sesongmessig kjemoprevensjon mot malaria
 • New Incentives sitt program med insentiver for å øke vaksinasjon

Dermed er det fem program som ikke møter de nye kriteriene til GiveWell og ikke lenger vil ha betegnelsen som "Top Charity":

 • Deworm the World Initiative
 • Sightsavers
 • SCI Foundation
 • The END Fund
 • GiveDirectly

De fire første på listen over behandler innvollsparasitter med ormekurbehandling administrert gjennom skolesystemet i områder med høy smittegrad. Av disse har kun SCI Foundation vært på Topplista til Gi Effektivt inntil nylig. For å forenkle administrasjon og kommunikasjon har vi de senere årene kun støttet én av organisasjonene som driver ormekurbehandlinger.

Endringer hos Gi Effektivt

Vi baserer oss på forskningen til GiveWell når vi anbefaler effektive bistandstiltak å donere til. Likevel er det andre hensyn vi må ta i en helhetsvurdering når vi bestemmer oss for hvilke tiltak vi inkluderer i Topplista. Tidligere har vi kun støttet et utvalg av bistandsprogrammene som GiveWell har gitt betegnelsen "Top Charity". Å støtte alle ga oss ulemper ved ekstra administrasjon og kommunikasjon vi ikke kunne forsvare ut fra det beskjedne donasjonsvolumet våre donorer øremerket noen av programmene.

Denne gangen faller vurderingen vår motsatt vei og vi velger å beholde GiveDirectly på Topplista vår, inntil videre. Det gjør vi med følgende begrunnelse:

 • GiveWell sier eksplisitt at endringene ikke gjenspeiler at GiveDirectly er mindre effektiv enn før.
 • GiveDirectly er svært populær blant våre mest aktive donorer. Førtiseks prosent av øremerkede donasjoner til oss i år er angitt til GiveDirectly eller deres borgerlønnsprosjekt.
 • Ubetingede kontantoverføringer er fortsatt målestokken vi – og GiveWell – bruker til å vurdere kostnadseffektiviteten av bistandstiltak. Å inkludere kontantoverføringer i porteføljen gjør det enklere å kommunisere bistandseffektivitet som er viktig for alle bistandstiltak vi promoterer.

Vi vil gjøre det tydelig at GiveDirectly kun er en tidligere "Top Charity" hos GiveWell og at vår Smart fordeling-løsning ikke vil kunne gi tildelinger til GiveDirectly. Sistnevnte har aldri skjedd tidligere, så dette innebærer i praksis ingen endring.

SCI Foundation tas ut av Topplista fra og med i dag 18. august 2022. Vi støtter ikke lenger nye donasjoner til SCI. Eksisterende faste donasjoner med en øremerket andel til SCI tildeler vi videre frem til 31. oktober 2022. Etter denne datoen vil vi tildele disse donasjonene etter Smart fordeling og da blir de brukt på det tiltaket vi mener har størst nytte av økt finansiering på det tidspunktet. Vi ber donorer med faste donasjoner til SCI gjennom oss om å logge inn på Min Side for å endre ønsket fordeling før 31. oktober, om de ønsker det. Alle donorer dette gjelder vil bli kontaktet av oss på e-post.