Slik vurderer GiveWell kostnadseffektivitet.

Kostnadseffektivitet er generelt sett den viktigste faktoren i GiveWell sine anbefalinger.

8.12.2023

Denne artikkelen er første del av en serie som går i dybden på hvordan GiveWell jobber og hva de støtter. Serien skal gi bedre forståelse av GiveWell sin forskning, og beslutningsprosessene deres.

Hvorfor kostnadseffektivitet er viktig.

Gjennom forskningen sin prøver GiveWell å besvare spørsmålet: Hvor mye godt kan du utrette ved å gi penger til et bestemt program?


Tenk hvor mye godt donasjonen din kan utrette om du gir til et program hvor det koster 500 000 kr å redde et liv, sammenlignet med et hvor det koster 50 000 kr å redde et liv (som er omtrent det GiveWell anslår at deres anbefalte organisasjoner gjør11.

Mange blir overrasket over hvor dyrt det er å redde et liv. Vi har skrevet mer om hvordan GiveWell kommer frem til estimatet sitt i en egen artikkel.

). Å gi til det sistnevnte programmet vil ha 10 ganger større effekt enn å gi til det førstnevnte. Selv om det mest ideelle hadde vært at begge programmene mottar finansiering, fokuserer GiveWell på å identifisere de aller mest kostnadseffektive mulighetene. Dette er for å sikre at den begrensede mengden av tilgjengelig finansiering kan utrette en størst mulig forskjell.

Grunnprinsippene.

GiveWell sine estimater for kostnadseffektivitet er alltid usikre, og det er derfor ikke forventet at de skal være helt korrekte. Likevel kan de være til stor hjelp når man sammenligner ulike programmer for å rette finansieringen dit den trolig vil ha størst effekt.

For å vurdere kostandseffektivitet ser de hovedsakelig på det følgende:

 • Kostnaden per person nådd. For eksempel hvor mye det koster å behandle ett barn med vitamin A-tilskudd i ett år.
 • Resultatene av programmet. For å kunne fastslå disse resultatene må man ofte undersøke to faktorer:
  • Den generelle problembyrden. For eksempel, hvor mange barn som kan nås med vitamin A-tilskudd, ville ellers ha dødd?
  • Effekten av programmet. For eksempel, hvor mye reduserer tilskudd av A vitamin dødeligheten, og er det andre fordeler med å gi vitamin A?

GiveWell bruker ubetingede kontantoverføringer som en standard for å sammenligne muligheter. Effekten av et  program blir anslått å være "12 ganger kontanter" hvis de tror det er 12 ganger mer virkningsfullt per krone enn å gi penger direkte til mennesker som lever i fattigdom. Med andre ord, hvis de anslår at et program er 12 ganger kontanter betyr det at de tror at å støtte programmet med 1000 kr gjør like mye godt som å donere 12 000 kr til et program som gir ubetingede kontantoverføringer.

En mer detaljert analyse.

GiveWell jobber for å gjøre helhetlige evalueringer som inkluderer en rekke komplekse faktorer og vurderinger. Studiene bak anbefalingene deres varierer i tyngde, men de har alltid sine begrensninger. Derfor representerer konklusjonene de beste gjetningene, snarere enn en absolutt sannhet.

Analysene av kostnadseffektiviteten til GiveWell sine anbefalte organisasjoner inneholder mange variabler og antakelser. Når disse analysene utarbeides, stilles ofte følgende spørsmål:

 • Hvor godt kan resultatene av studien generaliseres til andre tidspunkt og andre omgivelser? For eksempel, hva er de nåværende nivåene av innsekters resistens mot innsektsmidler i forhold til da studien ble utført, og hvordan påvirker de effektiviteten av malarianett?
 • Mottar mennesker allerede denne typen hjelp selv i fravær av GiveWell sin finansiering? For eksempel, hvor mange barn som nylig mottok støtte fra Helen Keller International ville fått vitamin A- tilskudd selv om dette programmet ikke ble gjennomført?
 • Om GiveWell finansierer et tiltak, hvordan kan det påvirke andre sin finansiering til samme tiltak? For eksempel, om GiveWell finansierer distribuering av myggnett impregnert med innsektsmiddel, ville andre ha støttet dette tiltaket om GiveWell ikke gjorde det? Om andre blir påvirket av GiveWell til å bruke mer på dette programmet, hva ville de ha brukt pengene på ellers?
 • Hvordan kan finansieringen til GiveWell påvirke politiske handlinger i landene hvor programmer gjennomføres? For eksempel arbeider Evidence Action med å oppskalere syfilis testing under graviditet. Kan dette arbeidet lykkes med å bli overført til regjeringen? Ville regjeringen ha påtatt seg ansvaret for et slikt program i fravær av Evidence Action sitt arbeid, og i så fall på hvilken tidsskala?
 • Hvilke andre effekter kan et tiltak ha? For eksempel øker New Incentives sitt arbeid andelen som vaksineres, men hvilken innvirkning har det på sykdomsoverføring i en befolkning?
 • Hvordan sammenlignes effekten av å avverge et dødsfall, med effekten av å doble noen sin inntekt?

Tiden som brukes på et forskningsspørsmål avhenger både av hvor mye fremgang GiveWell tror de kan oppnå, og hvor viktig svaret er for det overordnede resultatet. Mange hensyn er bygd inn i deres hovedmodell, og de gjør også tilleggsjusteringer for andre faktorer før de når en endelig vurdering.


GiveWell sine vurderinger er ikke grunnleggende risikoaverse - de finansierer de programmene innen global helse og utvikling de mener er best. Med det sagt er det også viktig for GiveWell å se rimelig overbevisende evidens før de støtter noe. Ikke alt de finansierer trenger å være underbygget av randomiserte kontrollerte studier, men målet er å hjelpe givere til å gi med en viss grad av sikkerhet. For deres anbefalte organisasjoner har GiveWell ytterligere kriterier, og tiltakene må ha en høy sannsynlighet for betydelig effekt.

Kvalitative hensyn.

Kvalitative faktorer som ikke er en del av den formelle kvantitative modellen kan påvirke de endelige anbefalingene, spesielt når flere programmer med tilsynelatende lignende kostnadseffektivitet vurderes. Så mye som mulig inkluderes i de kvantitative analysene, men de stiller likevel spørsmål som dette:

 • Har organisasjonen tidligere erfaringer med gode resultater å vise til?
 • Finnes det risikoer ved implementeringen av programmet som ikke er fullstendig vurdert?
 • Stemmer sluttestimatet overens med hva GiveWell ellers tror, basert på annen relevant informasjon og intuisjoner som er vanskelig å kvantifisere?

GiveWell anbefaler finansiering av programmer som er anslått å være litt under deres standard for kostnadseffektivitet dersom de er spesielt kvalitativt sterke, og motsatt.


Bare en liten del av GiveWell sitt arbeid bygger på kvalitative resonnementer fremfor omfattende kvantitative modeller. To eksempler på dette er tildelingen til forskning om bieffektene av kontantoverføringer, og en tildeling til Agency Fund som støtter prosjekter som skal styrke mennesker sin handlekraft i egne liv. I disse tilfellene trodde de som innvilger tildelingene at den forventede effekten av tildelingen rettferdiggjorde kostnaden, uten å nødvendigvis gjennomføre en formell analyse.

Når alt settes sammen.

GiveWell sine modeller for kostnadseffektivitet sikter på å inkludere så mange viktige hensyn som mulig. Mye av deres forskningsinnsats går til å bygge disse modellene, og til forbedring av viktige variabler.

Kostnadseffektivitet er viktig for å styre mer finansiering til de mulighetene med høyest effekt. Med den nåværende grensen for kostnadseffektivitet vil det si at GiveWell anbefaler programmer som trolig har minst 10 ganger så høy effekt per krone som ubetingede kontantoverføringer til mennesker i ekstrem fattigdom.

Denne teksten er en oversettelse av et blogginnlegg fra GiveWell.