Hvorfor vi ikke er vurdert av Innsamlingskontrollen.

Gi Effektivt har ikke blitt vurdert av Innsamlingskontrollen, og er derfor ikke på deres Godkjent-liste. Her gjennomgår vi vår grundige vurdering av hvorfor.

20.10.2022

Oppsummering

Det korte svaret er at vi, etter en grundig vurdering av fordeler og ulemper, har konkludert med at det ikke er verdt det. Vi er åpne for å revurdere i fremtiden, men her er en kortfattet oppsummering av vårt resonement som du kan lese mer om i resten av artikkelen.

  • Vi overgår allerede alle betydelige vilkår for å bli godkjent. Siden vilkårene til Innsamlingskontrollen er kjent og vi er åpne om vårt regnskap og aktivitet kan vi vise alle og enhver her på nettsiden at vi overgår vilkårene de setter. Lengre ned i denne artikkelen gjennomgår vi dette vilkår for vilkår.
    • Vårt regnskap blir hvert år gjennomgått og godkjent av en uavhengig, statsautorisert revisor. Siste årsrapport med regnskap kan du lese her ↗.
  • Kostnadene ved å bli godkjent er betydelige. Det koster 4 000 kr i registreringsavgift, og 1‰ av innsamlede midler per år. Enda større er de løpende personalkostnadene tilknyttet ekstra rapportering og tilpassing av våre regnskapsrutiner.
  • Få givere har etterspurt om vi er godkjent. Opp igjennom årene har vi kun mottatt en håndfull henvendelser om Innsamlingskontrollen, så dette virker ikke å være en høy prioritet for våre givere.

Vi kan også nevne at vi er medlem av Fundraising Norge ↗ (tidligere Norges Innsamlingsråd) som er en bransjeorganisasjon for veldedige virksomheter som driver pengeinnsamling. Som organisasjon får vi tilgang på en rekke ressurser, kurs og rabatter gjennom å være medlem og det er ingen medlemsvilkårene utover å være en veldedig virksomhet og betale medlemsavgiften.

Kort om Innsamlingskontrollen

Innsamlingskontrollen er en ideell stiftelse som ønsker å skape trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Det er ikke et statlig organ, for i Norge finnes det ingen lovbestemmelser som direkte regulerer pengeinnsamlinger. Vi er i utgangspunktet glade for at Innsamlingskontrollen finnes og mener de gjør viktig arbeid for at innsamlinger i Norge i all hovedsak er til å stole på.

Det er frivillig for en hvilken som helst organisasjon å søke om å bli godkjent av Innsamlingskontrollen. Fordelene av å bli godkjent er at man får rettledning i å gjøre innsamling på en trygg måte, hvordan være transparent og ikke minst at organisasjonen kan bruke Innsamlingskontrollens godkjent-stempel som en del givere kjenner igjen og som gir troverdighet.

Vilkårene for å bli godkjent kommer vi inn på under, men et område vi mener Innsamlingskontrollen burde stille større krav er effektrapportering. Innsamlingskontrollen har krav om at minimum 65% av pengene de samler inn skal gå til formålet, men de stiller ingen krav om hva pengene til "formålet" blir brukt på. Vi har skrevet mer om denne problematikken i denne artikkelen:

Vi må snakke om administrasjonskostnader

Innsamlingskontrollens vilkår for å bli godkjent

Her vil vi gjennomgå Innsamlingskontrollens vilkår for godkjenning ↗ (pr 28.09.2022) punkt for punkt og dokumentere hvorvidt vi oppfyller kriteriene eller ikke. Vi vil ta utgangspunkt i Effektiv Altruisme Norge, den administrative partneren bak Gi Effektivt, som er mest nærliggende i disse administrative spørsmålene.

1) Organisasjon/innsamlingen må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Effektiv Altruisme Norge er registrert, og har organisasjonsnummer 919 809 140. ↗

2) Organisasjonen/innsamlingen må ha en registrert eller statsautorisert revisor.

Vår statsautoriserte revisor er Rune Dypaune i Revisorpartnere AS (Orgnr. 964 054 185) Lysaker torg 5, 1366 LYSAKER.

3) Minimum 65% av innsamlede midler må gå til øvrig drift, ikke innsamling. Beregningen av minsteandelen er normativ og gjennomsnittlig over en tidsperiode på maksimalt 5 år.

Det korte svaret på dette vilkåret er at 100% av donasjoner øremerket våre anbefalte organisasjoner kommer frem til dem. Med andre ord, får vi en donasjon på 10 000 kr, så kommer en av våre anbefalte organisasjoner til å motta 10 000 kr mer av oss. Vi dekker eventuelle transaksjonskostnader som oppstår på veien.

Utgiftene vi har for å drive Gi Effektivt dekkes av andre kilder, som blant annet Effective Altruism Infrastructure Fund ↗, statens momskompensasjonsordning og dedikerte givere som spesifikt ønsker å finansiere Gi Effektivt. Givere kan støtte vår drift ved å angi "Velg fordeling selv" og angi en andel til "Drift av Gi Effektivt" i donasjonsløsningen vår.

Hensikten, slik vi forstår det, av Innsamlingskontrollens vilkår om minimum 65% innsamlingsprosent er at givere skal være trygge på at ikke for mye av deres donasjon går til noe annet enn formålet de ønsker å støtte. Den hensikten oppfyller vi klart ved at vi gir videre 100% av donasjoner til vårt formål.

Om man ser på alle våre innsamlede midler - også fra givere som ekplisitt ønsker at deres donasjon skal dekke driftskostnader, så ville vi i 2021 hatt en innsamlingsprosent i prosjektet Gi Effektivt på 93%. Her regner vi alle driftsdonasjoner som penger brukt på "innsamling" siden det er alt Gi Effektivt driver med, men trolig har Innsamlingskontrollen har en mindre streng definsjon. I så fall vil innsamlingsprosenten være høyere. Se bakgrunnstallene oppgitt i vår årsrapport fra 2021. Tallet inkluderer ikke støtte fra andre kilder enn donasjoner fra private givere. Vi mener dette innsamlingstallet på 93% gir et misvisende bilde av Gi Effektivt og kan lede til å tro at vi bare viderefører 93% av en donasjon vi får inn til formålet.

Bildet blir videre komplisert av at Gi Effektivt er et prosjekt administrert av Effektiv Altruisme Norge, en medlemsorganisasjon med mange andre aktiviteter og prosjekter separat fra Gi Effektivt - men del av samme regnskap. Den legale enheten som måtte ha blitt vurdert av Innsamlingskontrollen ville vært Effektiv Altruisme Norge, ikke bare prosjektet Gi Effektivt. Annen aktivitet Effektiv Altruisme Norge driver, som ikke er relevant for givere til Gi Effektivt, kan likevel påvirke innsamlingsprosenten for organisasjonen. Ser man på hele det reviderte årsregnskapet fra 2021 ↗ til Effektiv Altruisme Norge, kan man beregne en innsamlingsprosent på 82% - også gitt at alle driftsdonasjoner går til å dekke "innsamling", som ikke faktisk er tilfelle. Det er altså en rekke problemer med å bruke dette tallet som gir et representativt bilde av aktiviteten til Gi Effektivt, men det kan hende det er hva vi måtte ha rapportert til Innsamlingskontrollen gitt måten vi er organisert på. Likevel, tallet er godt over innsamlingskontrollens vilkår om minimum 65% uansett definisjon.

4) Regnskap skal føres i henhold til standarden «God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner ↗.» Det er utarbeidet standard oppsett for balanse og aktivitetsregnskap som skal benyttes. Organisasjonen plikter for øvrig til en hver tid å følge de retningslinjer Innsamlingskontrollen gir med hensyn til hvilke opplysninger som skal fremgå av regnskapet.

Dette er muligens det største hinderet for Gi Effektivt å måtte overkomme for å bli godkjent av Innsamlingskontrollen. For selv om Gi Effektivt, og hele Effektiv Altruisme Norge, oppfyller de øvrige retningslinjene i standarden God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, så har vi valgt å ikke føre et eget aktivitetsregnskap. Uten å gå inn i detaljene om hvordan man fører aktivitetsregnskap, så er det vår vurdering at dette vil kreve et betydelig merarbeid i regnskapsføring enn resultatregnskapet vi fører i dag. For å trekke frem et eksempel, så må våre ansatte i detalj føre timer for om de bruker tid på noe som kan klassifiseres som "anskaffelse av midler", "organisasjonens formål" eller "administrasjon". Spesielt for et prosjekt som har som formål å samle inn penger til våre anbefalte organisasjoner så virker dette på oss som komplisert, forvirrende og en betydelig byrde på våre ansatte.

Som revisjonsberetningen vår fra 2021 viser ↗ fører vi regnskap "i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge."

5) Årsregnskap med tilhørende beretninger skal sendes Innsamlingskontrollen senest én måned etter at regnskapet er vedtatt, dog senest 1. august, året etter avsluttet regnskapsår. Styret [i Innsamlingskontrollen] kan samtykke til avvikende regnskapsår og gi fristforlengelse.

Vi mener vi trivielt lett ville kunne oppfylle dette vilkåret om det var aktuelt.

6) Dersom innsamling av midler gjennomføres i samarbeid med andre utenforstående fysiske eller juridisk personer på kommersiell basis, må grunnleggende krav til uavhengighet og habilitet være oppfylt. Ingen tillitsmenn eller ansatte i organisasjonen kan på direkte eller indirekte måte ha interesser i forhold til den eller de personer man skal samarbeide med. Organisasjonen skal ved avleggelse av regnskap gi opplysninger om hvorledes vederlaget er fastsatt, hvilke tjenester det omfatter og omfanget av det vederlag som samlet er betalt.

Ikke relevant, vi setter ikke ut innsamlingsaktivitet til kommersielle aktører.

7) Dersom Innsamlingskontrollen finner det nødvendig, skal det kunne gjennomføres spesiell kontroll av regnskapene. Slik gjennomgang skal søkes gjort i samarbeid med den ansvarlige revisor. Eventuelle pålegg må gjennomføres uten opphold. Innsamlingskontrollen har taushetsplikt om interne forhold. Med mindre det treffes beslutning om noe annet, skal kostnadene for slik kontroll belastes organisasjonen.

Vi ville ikke hatt noen problemer med dette vilkåret. Merk at kostnadene for en slik kontroll ville vi måtte dekke, hvilket øker forventede kostnader av å bli godkjent av Innsamlingskontrollen.

De øvrige vilkårene under er av praktisk karakter eller omhandler hvordan alvorlige brudd på vilkårene etter godkjenning skal håndteres. Ingen av disse vilkårene ville vi hatt noen problemer med:

Ved brudd på bestemmelsene om godkjenning og kontroll og gitte pålegg, kan Innsamlingskontrollen sperre organisasjonens konti inntil det mangelfulle forhold er rettet opp. På samme vilkår kan godkjenningen tilbakekalles. I så fall skal det treffes særskilt beslutning om hvordan organisasjonens midler skal disponeres.
Innsamlingskontrollen kan iverksette de tiltak man finner nødvendig for å advare givere. Dersom det antas å foreligge straffbare forhold, kan det inngis politianmeldelse. Med mindre det treffes beslutning om noe annet, skal kostnadene for tiltak som gjennomføres i henhold til denne bestemmelse belastes organisasjonen.
Ved enhver markedsføring må organisasjonens navn, adresse og telefonnummer være oppgitt slik at de ansvarlige kan nås av allmennheten.
Godkjenning av Innsamlingskontrollen innebærer både en rett og en plikt til å bruke IKs logo og man plikter til enhver tid å følge de retningslinjer som gis med hensyn til hvordan denne skal benyttes. 
Innsamlingskontrollen kan slette eller nekte en godkjenning dersom:
- Innsamlingskontrollens krav om godkjenning ikke er tilfredsstilt.
- Det foreligger brudd på etiske retningslinjer og regnskapskrav fastsatt av Innsamlingskontrollen.
- Innsamlingskontrollen ikke finner å kunne godkjenne det fremlagte regnskap.

Kostnader for å bli vurdert av Innsamlingskontrollen

Per 28.09.2022 opplyser Innsamlingskontrollen på sine nettsider at det koster 4 000 kr når man søker om å bli godkjent. Deretter, hvis man blir godkjent, koster det 1‰ av brutto inntekter (minimum 20 000 kr og maksimum 40 000 kr) i årsavgift.

Vi har ikke estimert nøyaktig hvor mange arbeidstimer det vil kreve å oppfylle rapporteringskrav og føre aktivitetsregnskap for hele virksomheten vår, men vi regner med at det innebærer en flere ganger større kostnad enn årsavgiften.

Etterspørsel hos våre givere

Svært få personer har tatt kontakt med oss oppigjennom årene for å spørre om hvorfor vi ikke er medlem av Innsamlingskontrollen. Et søk i epost-innboksen vår gir færre enn ett treff i året. Det kan selvfølgelig tenkes at noen potensielle givere har avstått fra å støtte våre anbefalte organisasjoner fordi vi ikke er godkjent av Innsamlingskontrollen, uten at vi vet om det - men gitt det lave antallet personer som har tatt kontakt tror vi ikke dette gjelder en særlig stor gruppe.

I egne undersøkelser opplever vi at våre donorer allerede har høy tillit til oss og forskningen til GiveWell.

Konklusjon

Når vi tar alle overnevnte vurderinger i betraktning er vår konklusjon at det ikke er verd for oss å søke om å bli godkjent av Innsamlingskontrollen, og betale de betydelige kostnadene dette vil medføre, for å få en viss legitimitet av å ha Innsamlingskontrollens godkjentstempel på vår nettside.

Vi tror vi kan bygge tillit hos våre givere ved å videreføre 100% av donasjonene vi får til formålet, drive en gjennomsiktig virksomhet og vise våre givere hvilken impact akkurat deres donasjoner vil ha. Dette er allerede kjernen av hva vi driver med.

Om du har spørsmål, kommentarer eller vil ha mer informasjon om oss eller noe av det vi har gjennomgått her så hører vi gjerne fra deg på epost til post@gieffektivt.no
eller til Daglig Leder Kari Ravnestad Kjørholt kari@gieffektivt.no